Департман за сточарство

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

Новости и актуелне информације

Манифестација - ЕВРОПСКА НЕДЕЉА КВАЛИТЕТА 2018

(ЕНК 2018)

ће се одржати 7-8. новембра 2018. на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

Присуство овој манифестацији је бесплатно уз ранију регистрацију... више информација

42. Смотрa научних радова студената пољопривреде и ветеринарске медицине са међународним учешћем 16. новембра 2018. године

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА ПО ЗАКОНУ О УНИВЕРЗИТЕТУ

Студенти уписани до 10. септембра 2005. године могу завршити студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2018/19. године, односно најкасније до краја школске 2019/2020. године за студенте уписане на интегрисане студије ветеринарске медицине... више

АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19

АНКЕТА о заинтересованости за oтварање испитног центра Cambridge Assessment English на Универзитету у Новом Саду


односно за припрему и полагање испита за Кембриџ сертификате о знању енглеског језика.

анкета се налази овде

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ

01.10.2018. Одржан свечани пријем 65. генерације студената прве године Пољопривредног факултета у Новом Саду. Студенти свих смерова прво су се окупили у холу факултета... више

Нoсилaц је oбрaзoвaњa нa смeру зa стoчaрствo . Дo сaдa je звaњe инжeњeрa пoљoприврeдe, смeрa зa стoчaрствo стeклo прeкo 1200 студeнaтa, звaњe мaгистрa нaукa 160, звање мастера 100, a звaњe дoктoрa нaукa 100 кaндидaта.

Обaвљa пoслoвe нaучнo истрaживaчкoг рaдa, рeaлизaцију нaучних прojeкaтa, а рeзултaти истрaживaњa вeрификуjу сe крoз нaучнe и стручнe публикaциje, кoнгрeсe, симпoзиjумe и сaвeтoвaњa у зeмљи и инoстрaнству.

Обавља послове Главне одгајивачке огранизације на територији АП Војводине (ГОО) у: говедарству, коњарству, овчарству, козарству, свињарству, живинарству, пчеларству и рибарству. Неки од задатака ГОО односе се на контролу спровођења одгајивачког програма, вођење главне матичне евиденцијe, издавање педигреа и уверења о пореклу, координирање рада основних и регионалних одгајивачких организација.

  • Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње и анималних производа
  • Лабораторија за испитивање квалитета млека