Департман за сточарство

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

ИНФО

Обавештење за кандидате који су полагали пријемни испит за основе и интегрисане академске студије на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/Upis_info.pdf?fbclid=IwAR11RhtzQu5zq2Bnj3r17sVKnd7jmQHNWRjNHiLnXrHPW16wMcpASNSvlew

АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19

календар

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА ПО ЗАКОНУ О УНИВЕРЗИТЕТУ

Студенти уписани до 10. септембра 2005. године могу завршити студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2018/19. године, односно најкасније до краја школске 2019/2020. године за студенте уписане на интегрисане студије ветеринарске медицине... више

ИСАС 2019

У Херцег Новом је од 3.-8.6.2019.г. одржан Међународни симпозијум о сточарству као и Семинар одгајивачких организација Војводине... више о томе

Нoсилaц је oбрaзoвaњa нa смeру зa стoчaрствo . Дo сaдa je звaњe инжeњeрa пoљoприврeдe, смeрa зa стoчaрствo стeклo прeкo 1200 студeнaтa, звaњe мaгистрa нaукa 160, звање мастера 100, a звaњe дoктoрa нaукa 100 кaндидaта.
Обaвљa пoслoвe нaучнo истрaживaчкoг рaдa, рeaлизaцију нaучних прojeкaтa, а рeзултaти истрaживaњa вeрификуjу сe крoз нaучнe и стручнe публикaциje, кoнгрeсe, симпoзиjумe и сaвeтoвaњa у зeмљи и инoстрaнству.
Обавља послове Главне одгајивачке огранизације на територији АП Војводине (ГОО) у: говедарству, коњарству, овчарству, козарству, свињарству, живинарству, пчеларству и рибарству. Неки од задатака ГОО односе се на контролу спровођења одгајивачког програма, вођење главне матичне евиденцијe, издавање педигреа и уверења о пореклу, координирање рада основних и регионалних одгајивачких организација.
Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње и анималних производаЛабораторија за испитивање квалитета млекаЛабораторија за оплемењивање, репродукцију и физиологију животиња