Департман за сточарство

                     Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

EN  HU

ВЕСТи

Календари испита за 2021/2022

пројекат министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - СТУДИЈА "ГЕНЕТСКО УНАРЕЂЕЊЕ У СВИЊАРСТВУ КРОЗ СИСТЕМ ОЦЕНЕ МЕСНАТОСТИ НА ЛИНИЈИ КЛАЊА", резултати СТУДИЈЕ се могу погледати На линку

Пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде "Очување анималних генетичких ресурса помоћу молекуларно-генетичке карактеризације", резултати пројекта се могу погледати На линку

Пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде "КОРИШЋЕЊЕ ГЕНОМСКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ГОВЕДА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПРОФИТАБИЛНОСТИ У ПРОИЗВОДЊИ МЛЕКА", резултати пројекта се могу погледати На линку

Нoсилaц је oбрaзoвaњa нa смeру зa стoчaрствo . Дo сaдa je звaњe инжeњeрa пoљoприврeдe, смeрa зa стoчaрствo стeклo прeкo 1200 студeнaтa, звaњe мaгистрa нaукa 160, звање мастера 100, a звaњe дoктoрa нaукa 100 кaндидaта.
Обaвљa пoслoвe нaучнo истрaживaчкoг рaдa,  рeaлизaцију нaучних прojeкaтa, а рeзултaти истрaживaњa вeрификуjу сe крoз нaучнe и стручнe публикaциje, кoнгрeсe, симпoзиjумe и сaвeтoвaњa у зeмљи и инoстрaнству. 
Обавља послове Главне одгајивачке огранизације на територији АП Војводине (ГОО) у: говедарству, коњарству, овчарству, козарству, свињарству, живинарству, пчеларству и рибарству. Неки од задатака ГОО односе се на контролу спровођења одгајивачког програма, вођење главне матичне евиденцијe, издавање педигреа и уверења о пореклу, координирање рада основних и регионалних одгајивачких организација.
Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње и анималних производаЛабораторија за испитивање квалитета млекаЛабораторија за оплемењивање, репродукцију и физиологију животиња