O ČASOPISU

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

SAVREMENA POLJOPRIVREDA
CONTEMPORARY AGRICULTURE
ISSN 0350 -1205 UDC: 63(497.1)(051)-“540.2”

Srpski časopis za poljoprivredne nauke
The Serbian Journal of Agricultural Sciences

 

O časopisu “Savremena poljoprivreda”

-Časopis “Savremena poljoprivreda” redovno se štampa od 1953. godine. U priodu od 1953. dosavremena poljoprivreda 1959. godie, štampana je pod naslovom “Poljoprivreda Vojvodine”. Objavljuje originalne naučne radove, pregledne naučne radove i prethodna saopštenja, iz svih oblasti poljoprivrede(ratarstvo i povrtarstvo, stočarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, zaštita bilja, hortikultura, pejzažna arhitektura, ekonomika poljoprivrede, poljoprivredna tehnika, uređenje i korištenje voda), kao i iz oblasti tehnologije prerade biljnih i životinjskih proizvoda. Ima za osnovni cilj upoznavanje naučne i stručne javnosti sa savremenim dostignućima poljoprivredne nauke, kod nas i u inostranstvu.
Izlazi minimalno dva puta godišnje, u dva volumena sa po dva broja. Radovi se štampaju na srpskom jeziku, sa abstraktom na engleskom jeziku. Radove recenziraju eminentni naučnici iz Srbije i inostranstva.
-Inostrane zamlje, iz kojih su prvi autori radova objavljenih od 2005. do 2008. godine: Italija, Kanada, Slovačka, Makedonija, Holandija, USA, Engleska, Mađarska, Grčka, Rusija, Austrija, Hrvatska, Rumunija, Češka, Bugarska, Kina, Južnoafrička Republika, Federacija BiH, Ukrajina, Crna Gora, Švajcarska.

 

About the Journal of “Contemporary Agriculture”

-The Journal of “Contemporary Agriculture” has been published on the regular basis since 1953. During the period from 1953 to 1959, it was published under the name of “Agriculture of Vojvodina”. It publishes original scientific papers and reviews from all the fields of agriculture (Field and Vegetable Crops, Animal Husbandry, Fruit-growing and Viticulture, Plant Protection, Horticulture, Landscape Architecture, Agricultural Economics, Agricultural Engineering, Water Management), as well as from the fields of technology of plant and animal product processing. The main objective of the Journal is to inform the scientific community on contemporary achievements of the science of agriculture, both in the country and abroad.
The Journal has been issued twice a year, with two volumes annually containing two issues each. Papers are published in Serbian, accompanied with an abstracts in English. The papers are reviewed by scientists both from Serbia and abroad.
-The countries which the first authors of the papers published from 2005 to 2008 come from: Italy, Canada, Slovakia, Macedonia, Holland, the USA, England, Hungary, Greece, Russia, Austria, Croatia, Romania, the Check Republic, Bulgaria, China, the Republic of South Africa, the Federation of Bosnia and Herzegovina, Ukraine, Montenegro, Switzerland.

 

 
logo Published by
Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Universiti of Novi Sad - Faculty of Agriculture
http://polj.ns.ac.yu/ - http://polj.ns.ac.yu/
Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad, Serbia
Phone: ++381 21 450-355; Fax: ++382 21 459-761; E-mail: bstancic@polj.ns.ac.yu
logo