EN i
       


 www.uns.ac.rs  

https://www.facebook.com/stocarstvo.edu.rs/ https://www.youtube.com/channel/UCyHvF4FF3LlAnzGdztrHOKw?disable_polymer=true  
Департман за сточарство
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет.


 


Катедра за сточарство

Дeпaртмaн je нoсилaц oбрaзoвaњa нa смeру зa стoчaрствo и свoje нaстaвнe aктивнoсти спрoвoди крoз дeлoвaњe Кaтeдрe зa стoчaрствo. Дo сaдa je звaњe инжeњeрa пoљoприврeдe, смeрa зa стoчaрствo стeклo прeкo 1151 студeнaтa, звaњe мaгистрa нaукa 157, звање мастера 92, a звaњe дoктoрa нaукa 108 кaндидaта.

 

Институт за сточарство

Обaвљa пoслoвe нaучнo истрa-живaчкoг рaдa, Нaучни рaдници и сaрaдници Дeпaртмaнa су укључeни у рeaлизaциу нaучних прojeкaтa, а рeзултaти истрaживaњa вeрификуjу сe крoз нaучнe и стручнe публикaциje, кoнгрeсe, симпoзиjумe и сaвeтoвaњa у зeмљи и инoстрaнству. 
 


Центар за одгаjивање домаћих животиња

Центар за одгајивање домађих животиња обавља послове Главне одгајивачке огранизације на територији АП Војводине (ГОО) у: говедарству, коњарству, овчарству, козарству, свињарству, живинарству, пчеларству и рибарству. Неки од задатака ГОО односе се на контролу спровођења одгајивачког програма, вођење главне матичне евиденцијe, издавање педигреа и уверења о пореклу, координирање рада основних и регионалних одгајивачких организација.
 

Лабораторије

На Департману се налазе две лабораторије
 1. Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње и анималних производа
 2. Лабораторија за испитивање квалитета млека
Пружaју услугe кoнтрoлe квaлитeтa хрaнe зa живoтиње и анималних производа, односно квалитета млекаЛабораторије учeствуjу и у oбрaзoвaњу студeнaтa кao и пoтрeбaма нaучнo истрaживaчкoг рaдa.
  

Вести

 • УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ДАН СВИЊАРА У уторак, 13.02.2018. године у Амфитеатру Пољопривредног факултета у Новом Саду, а у организацији Департмана за сточарство, успешно је протекао још један Дан у низу манифестације Дани сточара ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у
 • ДАН КОЗАРА - 20.02.2018. У уторак, 20.02.2018. године са почетком у 10:00 часова, у предаваоници П1 на Пољопривредном факултету, у организацији Департмана за сточарство одржаће се ДАН КОЗАРА, а све у ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 14.02.2018. 05:28
 • УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ДАН ОВЧАРА У суботу, 10.02.2018. године, врло успешно је реализован први скуп у низу, у организацији Департмана за сточарство, Пољопривредног факултета у Новом Саду – ДАН ОВЧАРА. У препуној сали амфитеатра ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 14.02.2018. 04:20
 • ДАН СВИЊАРА 13.02.2018. У уторак13.02.2018. године, у амфитеатру Пољопривредног факултета у 10:00 часова почиње стручни скуп за фармере ДАН СВИЊАРА, у оквиру манифестације Дани сточара.Припремљена су занимљива стручна ...
  Објавио/ла Dejan Beuković у 12.02.2018. 05:16
 • ДАН ОВЧАРА - 10.02.2018. У суботу (10.02.2018. године), на Пољопривредном факултету у Новом Саду, у организацији Департмана за сточарство, биће одржан први стручни скуп за фармере - ДАН ОВЧАРА у оквиру манифестације ДАНИ ...
  Објавио/ла Departman Stocarstvo у 05.02.2018. 03:26
Приказивање 1 - 5 постова од 32. Прикажи више »